POZNAJ NASZE PRZEDSZKOLE

Zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego "Mój dzień w Przedszkolu Samorządowym nr 26 Integracyjnym im. Joanny Strzałkowskiej-Kuczyńskiej w Białymstoku", oraz filmu "Inni?... Tacy sami!" zrealizowanego przez ORE.


Mój dzień...

Inni?... 

 
 • Drodzy Rodzice należność za przedszkole prosimy dokonywać na wskazany poniżej numer konta:

Konto opłaty stałej: 94124028901111001035707432 

Konto opłaty za wyżywienie: 60124028901111001035707559 

Prosimy o terminowe wpłaty.

 • Od 1 września 2013 roku zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw, opłata za każdą rozpoczetą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę wynosi 1zł.
  Podstawa programowa w przedszkolu realizowania jest w godzinach od 8:00 do 13:00.
 • Uwaga Rodzice! Od 1 września 2013 roku obniża się opłaty za przedszkole o 50% dla uczestników programu Białostocka Karta Dużej Rodziny.

  ZASADY UDZIELENIA ULGI DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU:

 1. Podstawą udzielenia ulgi 50% w opłacie jest przedłożenie dyrektorowi przedszkola(do wglądu) dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w Programie Białostockiej Karty Dużej Rodziny.
 2. Ulga, o której mowa przysługuje od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym rodzic przedłożył dyrektorowi przedszkola do wglądu dokument potwierdzający uczestnictwo w Programie,
 3. W przypadku zakończenia uczestnictwa w Programie, rodzice zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia o tm fakcie dyrektora przedszkola.
 4. Utrata uprawnień do ulgi następuje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie uczestnictwa w Programie.
 5. Ulgi w opłatach nie obejmują zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole na zlecenie rodziców.
 6. W przypadku zbiegu uprawnień do ulg określonych, przysługuje tylko jedna ulga wybrana przez rodziców.
 7. Opłaty nie obejmują kosztów wyżywienia dziecka. Odpłatność za wyżywienie ustala dyrektor w porozumieniu z Prezydentem Miasta Białegostoku, na poziomie kosztów zakupu surowców spożywczych potrzebnych do przygotowania posiłku.

   Więcej informacji o programie znajduje się na stronie www.duzarodzina.bialystok.pl